Contributie…

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de penningmeester via Contact> Bestuur
Tarieven m.i.v. 1-4-2022
  • Masters: Gevorderde zwemmers (vanaf 20 jaar)
  • Wedstrijd: Beginnende zwemmers  (tot 12 jaar)
  • Wedstrijd: Beginnende zwemmers (vanaf 12 jaar)
  • Wedstrijd: Gevorderden
  • Wedstrijd: Alle zwemmers zonder startvergunning
  • Trimmers: Zwemmers (vanaf 18 jaar)
  • Overige voorwaarden/afspraken
Groep Aqualero KNZB per maand per jaar
Masters : Gevorderde zwemmers (vanaf 20 jaar)
1x per week trainen € 18,98 € 1,14 € 20,12 € 241,42
1x per week trainen met startvergunning € 18,98 € 4,18 € 23,16 € 277,92
2x per week trainen € 24,15 € 1,14 € 25,29 € 303,44
2x per week trainen met startvergunning € 24,15 € 4,18 € 28,33 € 339,94
         
Wedstrijd : Beginnende zwemmers  (tot 12 jaar)
1x per week trainen met startv. € 24,73 € 1,30 € 26,02 € 312,25
2x per week trainen met startv. € 29,89 € 1,30 € 31,19 € 374,28
3x per week trainen met startv. € 32,19 € 1,30 € 33,49 € 401,87
         
Wedstrijd : Beginnende zwemmers (vanaf 12 jaar)
1x per week trainen met startv. € 24,73 € 4,18 € 28,91 € 346,90
2x per week trainen met startv. € 29,89 € 4,18 € 34,08 € 408,93
3x per week trainen met startv. € 32,19 € 4,18 € 36,38 € 436,52
         
Wedstrijd : (alle leeftijden) zonder startvergunning
1x per week trainen € 24,73 € 1,14 € 25,87 € 310,40
2x per week trainen € 29,89 € 1,14 € 31,04 € 372,43
3x per week trainen € 32,19 € 1,14 € 33,34 € 400,02
         
Trimmers :  Zwemmers (vanaf 18 jaar)
1x per week trainen € 15,53 € 1,14 € 16,67 € 200,20
         
Dagstartvergunning: € 7,30 per aanvraag
         
Betekenis:  startv. = startvergunning
Opmerking:
Inschrijfgeld bij nieuwe aanmelding: € 10,00 eenmalig bij 1e contributie betalen.
Voor de masterzwemmers die aan wedstrijden deelnemen worden de wedstrijdkosten in rekening gebracht.
In het contributie bedrag van de jeugd-wedstrijdzwemmers is de afdracht voor Regio Noord en wedstrijdkosten inbegrepen.
Overschrijf kosten van de ene vereniging naar een ander komen voor rekening van de betreffende leden.

TIP! Financiele voordelen bij Gemeenten en Provincie -> KLIK HIER!

.

Overige voorwaarden/afspraken
1 Elk lid aanvaart hiermede tevens het persoonlijke lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) met daaraan alle verbonden rechten en verplichtingen. Hij/zij verklaart hiermede geen lid te zijn of te zijn geweest van een andere zwemvereniging en daar nog achterstallige contributie verplichtingen te hebben. Hij/zij verklaart de door de vereniging gemaakte en nog eventueel te maken kosten te zullen voldoen.
2 Het jaarlijkse contributiebedrag is exclusief de KNZB-bondsafdracht (inclusief bijdrage Regio Noord) en startvergunning. De bondsafdracht en de kosten van startvergunning worden jaarlijks aangepast, overeenkomstig de KNZB-richtlijnen.
3 Elk lid dient per automatisch incasso te betalen.
3 Automatisch incasso vindt plaats in 12 maandelijkse termijnen.
4 Een betalingsachterstand in de contributie heeft de volgende consequenties:
4a De eerste herinnering: € 5,00 verhoging i.v.m. administratiekosten.
4b Eerste aanmaning: nogmaals € 5,00 verhoging (in totaal dus € 10,00) en schorsing van training (wordt aan trainer doorgegeven) totdat contributie is voldaan.
4c Tweede aanmaning & inschakeling incassobureau: € 25,00 extra verhoging en schorsing van deelname aan competitie. Let wel, tevens wordt een incassobureau ingeschakeld. De kosten hiervan komen nog bovenop de verhogingen en de contributie en dienen ook door het lid te worden voldaan.
5 Opzeggen lidmaatschap: Leden die hun lidmaatschap op willen zeggen, moeten dat schriftelijk) of per e-mail aan ledenadministratie@aqualero.com doen. Opzegging kan twee maal per jaar. Het verenigingsjaar loopt van 01 september tot en met 31 augustus. Opzeggen kan tot 1 augustus. Opzeggen kan ook per kalenderjaar. Opzeggen kan dan tot 1 december en gaat in aan het eind van het betreffende kalenderjaar. Bij een te late opzegging kunnen nog kosten in rekening worden gebracht. De bondscontributie voor het hele jaar dient wel te worden voldaan. Dit geldt voor iedere opzegging.
6 Opzeggingen afgegeven aan trainers/contactpersonen of verzonden via e-mail anders dan bij het in punt 5  genoemde adres worden niet verwerkt!
7 Tussentijdse wijziging contributie: Het contributiebedrag (en contributie-inning) van wedstrijdzwemmers, masterszwemmers en trimzwemmers, kan lopende het kalenderjaar worden aangepast, als (a) een overstap wordt gemaakt naar een andere trainingsgroep, en (b) dit tijdig wordt doorgegeven aan de ledenadministrateur via ledenadministratie@aqualero.com. Een gewijzigd contributiebedrag gaat in met ingang van de eerstvolgende maand na melding van de wijziging. De contributie wordt NIET met terugwerkende kracht aangepast, tenzij uit presentielijsten blijkt dat een lid heeft meegetraind in een groep waarvoor meer contributie was verschuldigd. Elke wijziging van lidmaatschap geldt voor tenminste 6 maanden.